ಸೋಮವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28, 2013

ಗುರು


ಇರಬೇಕೊಬ್ಬ ಇರಬೇಕು
ಗುರುವೆಂದೊಬ್ಬನು ಇರಬೇಕು
ಧೈರ್ಯವ ತುಂಬುತ ದಾರಿಯ ತೋರುತ
ಮುಂದಕೆ ದೂಡುತಲಿರಬೇಕು