ಬುಧವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 12, 2008

For a cute friend

This is my first composition in English....

For a cute friend
Who I wanna see,
For a chatty friend
Who I wanna listen to,
For a loving friend
Who I wanna love too,
For a caring friend
Who I wanna share with,
For a daring friend
Who I wanna be with,
For a inspiring friend
Who I wanna get motivated by,
For a simple friend
Who I wanna talk to,

I just wanna say Thank You for being my friend.

2 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು: